Actuació d’ACPIG en relació a la Proposta de Llei per a la Igualtat efectiva entre Dones i Homes

Conscients de la situació d’una normativa de gran transcendència per al col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere (redactada l’any 2008 i pràcticament aturada des de llavors) durant l’últim trimestre de l’any 2013 la Junta Directiva d’ACPIG inicia un seguiment de la tramitació parlamentària de la Proposta de Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

En resposta a la carta enviada als diferents grups parlamentaris, a principis de 2014se’ns convida a participar en el tràmit intern de la llei a través de l’espai participatiu “Escó 136”, oferta que es trasllada a les persones associades per tal de recollir les seves aportacions.

Al març ens adrecem a la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya per manifestar la nostra preocupació pel fet que la incorporació de la perspectiva de gènere en les activitats de l’Administració Pública, malgrat la seva complexitat, no contempla la participació de persones expertes que, procedint de diferents disciplines, comptin amb una formació especialitzada. Per això, plantegem la necessitat d’incorporar la categoria de Tècnic/a d’igualtat de gènere en la classificació professional de la Administració de la Generalitat. Tot i que rebem resposta de part d’aquesta instància no s’assumeix cap compromís.

A l’abril se’ns remet el text de la proposta, en el qual constatem mancances i incorreccions importants tant pel que fa al redactat com al contingut. Bàsicament, es traspua una falta de coneixement sobre la igualtat de gènere per part de les persones que han participat en la seva redacció. Un cop revisat l’articulat acordem que les esmenes d’ACPIG, en concordança amb els objectius de l’entitat, han de posar l’èmfasi en els articles que fan referència a la professionalització i el reconeixement formatiu i acadèmic de les i els professionals de la igualtat de gènere.

Al llarg del mes de juliol mantenim contactes amb els grups parlamentaris que responen a la nostra demanda de participar en l’elaboració de la llei. Així mateix, assistim a unatrobada amb la Presidenta de la Comissió d’Igualtat del Parlament de Catalunya, qui, després d’escoltar les propostes d’ACPIG, ens convida a participar en un debat amb altres grups i entitats.

A partir del 2015 es precipiten les actuacions. Al gener l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelonas’interessa pel nostrepareren relació a la proposta de llei i ens ofereix l’oportunitat d’incorporar els nostres comentaris i/o esmenes. Al març, amb motiu de l’admissió a tràmit de la proposició de llei, Dones amb Iniciativa ens convida a participar en una sessió de treball. Paral·lelament, rebem una invitació del Parlament de Catalunya per comparèixer davant la Comissió d’Igualtat de les Persones del 25 de març. Per últim, a l’abril remetem a aquesta Comissió un escrit amb les propostes consensuades al llarg de les diverses sessions de treball.

Recentment hem rebut les esmenes presentades pels grups parlamentaris Socialista i d’ICV-EUiA, i ens complau comprovar que els dos textos incorporen bona part de les consideracions fetes per ACPIG. Destaquen les esmenes al punt 2 de l’article 9, relatiu als i les professionals que han de portar a terme les actuacions que contempla la llei:

Grup Socialista: Les administracions públiques han d’incorporar agents d’igualtat amb la qualificació i l’experiència necessaris per a la implantació de la igualtat en les tasques de l’administració, i han de participar especialment en la diagnosi, l’aplicació, l’avaluació i el seguiment de totes les polítiques públiques i, de manera rellevant, en les polítiques i projectes específics que s’orientin a l’assoliment de la igualtat.”

Grup d’ICV-EUiA: “Les administracions públiques per al desenvolupament de les seves tasques, han d’incorporar professionals amb titulació superior, expertesa professional en la matèria i formació qualificada en igualtat de postgrau i/o màster en igualtat de gènere, i correspondrà la seva participació especialment a la diagnosi, aplicació, avaluació i seguiment de totes les polítiques públiques i, de manera rellevant, en les polítiques i projectes específics que s’orientin a l’assoliment de la igualtat.”

De cara a tenir-la en consideració durant el debat i la negociació de la ponència, fem arribar al grup socialista (i posteriorment a la resta) una puntualització respecte a l’ús de l’expressió “agents d’igualtat”. ACPIG considera que aquesta és limitadora, ja que exclou altres perfils professionals qualificats que poden resultar més adients pel desenvolupament d’algunes funcions, alhora que treu força a la possibilitat de crear categories professionals superiors, especialment important tenint en compte les novetats en l’àmbit acadèmic.  

El mes de maig el Departament de Gestió Parlamentària ens ofereix la possibilitat de fer aportacions a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania, establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Un cop revisat el text, valorem que no incorpora aspectes relacionats amb les finalitats pròpies d’ACPIG i optem per declinar l’oferta.  

Comments are closed.