Category Archives: formació

Comunicat d’ACPIG en relació al manifest contra el desmantellament de l’Institut Català de les Dones

Recentment s’ha difós a través d’Internet un manifest que denuncia la convocatòria de concursos interns sense cap definició tècnica de les places de treball de l’Institut Català de les Dones, fet que permetrà que persones sense cap tipus de formació/expertesa en gènere puguin ocupar aquestes places amb el consegüent empobriment dels seus recursos humans.  

ACPIG no ha pogut accedir a informació relativa a aquesta convocatòria, motiu pel qual no s’ha adherit al manifest. Malgrat això, es tracta d’una qüestió prou transcendent com per fer explícit el nostre compromís absolut i inequívoc amb una reivindicació que encaixa de ple amb els objectius de l’associació.  

L’entrada en vigor de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, ha suposat, entre d’altres qüestions, la reestructuració de part de l’administració pública catalana i, especialment, de l’Institut Català de les Dones, màxim representant i impulsor de les polítiques d’igualtat i de gènere que queda, a partir d’ara, adscrit al Departament de Presidència. 

ACPIG, com a entitat que vetlla per a la professionalització de les persones que des dels diferents àmbits treballem en la implementació de les polítiques d’igualtat i de gènere, exigeix que aquests canvis organitzatius en cap cas tinguin un impacte negatiu sobre la qualitat de les intervencions que, com a instrument vertebrador de les polítiques públiques en matèria d’igualtat i de gènere, ha de dissenyar, impulsar, coordinar i avaluar aquest òrgan.  

Alhora, i donada la complexitat de les intervencions a realitzar, reclama que la incorporació progressiva de professionals amb la formació específica per a aplicar la perspectiva de gènere en tots els nivells d’intervenció de l’administració pública catalana i les mesures que se’n derivin, es realitzi a la major brevetat possible, de conformitat amb la legalitat vigent. 

Així doncs, ACPIG se suma a la demanda i prestarà el seu suport a qualsevol acció destinada a assegurar una estructura tècnica especialitzada, que prioritzi els coneixements i les competències professionals necessàries per tal de garantir la qualitat de les polítiques de promoció de la igualtat de gènere.  

Pots consultar el manifest clicant aquí: http://noaldesmantellamenticd.blogspot.com.es/

 

Acte de presentació de l’estudi sobre la professió

La presentació de l’estudi sobre la “Situación de la Figura de Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en España y Propuestas para una futura Certificación Profesional” va tenir molt bona acollida entre el públic assistent a l’acte.

Marta Mas Perulles, Presidenta de la FEPAIO , va presentar els principals resultats de la recerca elaborada per l’entitat. Entre aquests destaca l’augment de professionals que s’hi dediquen a les polítiques d’igualtat des de 2001 fins al 2009.

La introducció en el catàleg de professions de 2 categories que identificaven la professió (agent d’igualtat per a la dona i promotor d’igualtat per a la dona) va permetre començar a tenir una idea de quantes persones s’estaven i s’estan dedicant actualment al desenvolupament de les polítiques d’igualtat. És a partir d’aquestes d’aquestes dades que la FEPAIO elabora aquest document, tot estudiant el grau de demandes i contractacions realitzades per comunitats autonòmiques. Continue reading