Category Archives: mercat de treball

Comunicat d’ACPIG en relació al manifest contra el desmantellament de l’Institut Català de les Dones

Recentment s’ha difós a través d’Internet un manifest que denuncia la convocatòria de concursos interns sense cap definició tècnica de les places de treball de l’Institut Català de les Dones, fet que permetrà que persones sense cap tipus de formació/expertesa en gènere puguin ocupar aquestes places amb el consegüent empobriment dels seus recursos humans.  

ACPIG no ha pogut accedir a informació relativa a aquesta convocatòria, motiu pel qual no s’ha adherit al manifest. Malgrat això, es tracta d’una qüestió prou transcendent com per fer explícit el nostre compromís absolut i inequívoc amb una reivindicació que encaixa de ple amb els objectius de l’associació.  

L’entrada en vigor de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, ha suposat, entre d’altres qüestions, la reestructuració de part de l’administració pública catalana i, especialment, de l’Institut Català de les Dones, màxim representant i impulsor de les polítiques d’igualtat i de gènere que queda, a partir d’ara, adscrit al Departament de Presidència. 

ACPIG, com a entitat que vetlla per a la professionalització de les persones que des dels diferents àmbits treballem en la implementació de les polítiques d’igualtat i de gènere, exigeix que aquests canvis organitzatius en cap cas tinguin un impacte negatiu sobre la qualitat de les intervencions que, com a instrument vertebrador de les polítiques públiques en matèria d’igualtat i de gènere, ha de dissenyar, impulsar, coordinar i avaluar aquest òrgan.  

Alhora, i donada la complexitat de les intervencions a realitzar, reclama que la incorporació progressiva de professionals amb la formació específica per a aplicar la perspectiva de gènere en tots els nivells d’intervenció de l’administració pública catalana i les mesures que se’n derivin, es realitzi a la major brevetat possible, de conformitat amb la legalitat vigent. 

Així doncs, ACPIG se suma a la demanda i prestarà el seu suport a qualsevol acció destinada a assegurar una estructura tècnica especialitzada, que prioritzi els coneixements i les competències professionals necessàries per tal de garantir la qualitat de les polítiques de promoció de la igualtat de gènere.  

Pots consultar el manifest clicant aquí: http://noaldesmantellamenticd.blogspot.com.es/

 

Quina és la situació de les i els Agents d’Igualtat d’Oportunitats?

L’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere us convida a la presentació de l’Estudi sobre la situació actual de la figura d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats a Espanya i propostes per una futura certificació professional, elaborat per la FEPAIO

Continue reading