Category Archives: polítiques públiques

Valoració de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes

El passat 23 de juliol es publicava al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament el 21 del mateix mes.

ACPIG valora positivament la promulgació d’una llei catalana que, entre d’altres, determina les obligacions dels poders públics per tal d’assolir una igualtat real i efectiva. Tot i així, considera que aquesta llei presenta defectes des del punt de vista de tècnica jurídica, així com mancances importants pel que fa a la promoció d’una societat més igualitària.

Més enllà de l’ús d’un llenguatge sexista, imperdonable en una norma amb aquesta finalitat, és una llei poc valenta en quant a que se situa, en molts aspectes, en el terreny de les intencions. Les disposicions que contempla no sempre estan a l’alçada d’un objectiu tan ambiciós com és l’eradicació de les desigualtats estructurals vers les dones. A més, el seu contingut –en ocasions ambigu– no garanteix l’efectiu compliment de les disposicions atès que, majoritàriament, omet el caràcter obligacional propi de les normes legals.

Malgrat això, cal remarcar els aspectes positius d’aquesta llei respecte dels interessos propis de l’Associació. I és que la seva aplicació representa un avenç important en quant al reconeixement formal del col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere, i obre un ventall d’oportunitats per a la seva integració laboral. Destaquen les disposicions següents:

  • Determina l’obligació dels poders públics d’aplicar la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions, així com en el disseny, execució i avaluació de plans i programes de polítiques d’igualtat. En el cas de l’Administració de la Generalitat, a més, obliga a integrar aquesta perspectiva en tots els nivells d’intervenció dels diferents Departaments. Per fer-ho caldrà comptar amb professionals que, a més de la formació relacionada amb els àmbits funcionals de cada Departament, tinguin formació específica en igualtat de gènere.
  • Disposa l’obligació de les administracions públiques d’incorporar progressivament professionals amb formació específica en igualtat de gènere, per a implantar mesures d’igualtat i participar en la diagnosi, aplicació, avaluació i seguiment de totes les polítiques públiques.
  • Reconeix la figura del/la professional d’igualtat de gènere en la relació de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat, particularment en els òrgans destinats a vetllar pel compliment de la llei.
  • Incorpora l’obligació que en les bases de contractació del sector públic i d’obtenció d’ajuts públics s’incorpori la perspectiva de gènere, afavorint la necessitat de dotar-se de professionals amb experiència i formació específica en aquesta matèria.
  • En l’àmbit laboral, com competencialment no podia ser d’altra forma, reprodueix les obligacions que relaciona la llei d’Igualtat estatal, afavorint que també les empreses requereixin de professionals amb formació en gènere.
  • Com a novetat respecte de la llei estatal, incorpora l’obligació de les organitzacions sindicals de designar, en els centres de treball, un/a responsable sindical d’igualtat que compti amb formació en aquesta matèria.
  • En els àmbits docents i universitari exposa abastament les obligacions de les corresponents administracions relacionades amb la perspectiva de gènere, la qual cosa comporta la necessitat de dotar-se de professionals qualificats en matèria d’igualtat.
  • Preveu l’aprovació d’un Decret per a l’atribució a un òrgan de la responsabilitat d’aplicar la transversalitat de gènere en la planificació, gestió i avaluació de les polítiques dels diferents Departaments de la Generalitat i dels organismes públics.
  • Des del punt de vista de la capacitació i la formació, aborda la necessitat que tant la administració educativa –en els seus diversos nivells– com la universitària, incorporin en els seus programes formació en igualtat i gènere.
  • Preveu la inclusió de la figura del/la professional d’igualtat de gènere en el sistema de qualificacions professionals. En aquest sentit, l’article 34 de la mateixa Llei, de suport a les empreses per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball, fa referència a les dues modalitats ja incloses en la Classificació Catalana d’Ocupacions: la de Tècnic superior de promoció d’igualtat de gènere i la d’Agent d’igualtat. Aquesta contradicció aparent és una manifestació clara del caràcter defectuós de tècnica jurídica que hem apuntat abans.

Així doncs, la valoració general des del punt de vista dels objectius d’ACPIG mostra dues vessants. D’una banda, la llei amplia de forma notable els àmbits de treball i els nivells d’intervenció en els quals serà imprescindible comptar amb professionals de la igualtat de gènere. En ocasions degut a l’obligació directa d’incorporar aquests perfils, mentre que en d’altres la necessitat es deriva de la complexitat per a assolir els objectius requerits. En qualsevol cas, suposa un augment important del ventall d’oportunitats laborals per a professionals qualificats i qualificades en l’àmbit de la igualtat de gènere.

D’altra banda, hem de lamentar que la llei no sigui igualment ambiciosa pel que fa a la definició dels aspectes formatius i competencials. La figura del/la professional d’igualtat –així recollida a instància d’ACPIG, per tal de donar cobertura a la diversitat de perfils formatius que actualment conformen el col·lectiu– segueix estant sotmesa a una indefinició que condiciona la seva vulnerabilitat en el mercat de treball.

Per tant, les línies de treball futures de l’Associació hauran de concentrar-se en vetllar pel compliment de les disposicions previstes en la llei en relació a la incorporació de professionals de la igualtat de gènere en el àmbits citats. Alhora, en aprofitar el nou marc d’oportunitats per continuar impulsant la regulació formal i el reconeixement oficial de la formació –de nivell universitari i amb especialització en gènere, d’acord amb els criteris d’ACPIG– i les competències requerides per a cada lloc de treball.

Actuació d’ACPIG en relació a la Proposta de Llei per a la Igualtat efectiva entre Dones i Homes

Conscients de la situació d’una normativa de gran transcendència per al col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere (redactada l’any 2008 i pràcticament aturada des de llavors) durant l’últim trimestre de l’any 2013 la Junta Directiva d’ACPIG inicia un seguiment de la tramitació parlamentària de la Proposta de Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

En resposta a la carta enviada als diferents grups parlamentaris, a principis de 2014se’ns convida a participar en el tràmit intern de la llei a través de l’espai participatiu “Escó 136”, oferta que es trasllada a les persones associades per tal de recollir les seves aportacions.

Al març ens adrecem a la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya per manifestar la nostra preocupació pel fet que la incorporació de la perspectiva de gènere en les activitats de l’Administració Pública, malgrat la seva complexitat, no contempla la participació de persones expertes que, procedint de diferents disciplines, comptin amb una formació especialitzada. Per això, plantegem la necessitat d’incorporar la categoria de Tècnic/a d’igualtat de gènere en la classificació professional de la Administració de la Generalitat. Tot i que rebem resposta de part d’aquesta instància no s’assumeix cap compromís.

A l’abril se’ns remet el text de la proposta, en el qual constatem mancances i incorreccions importants tant pel que fa al redactat com al contingut. Bàsicament, es traspua una falta de coneixement sobre la igualtat de gènere per part de les persones que han participat en la seva redacció. Un cop revisat l’articulat acordem que les esmenes d’ACPIG, en concordança amb els objectius de l’entitat, han de posar l’èmfasi en els articles que fan referència a la professionalització i el reconeixement formatiu i acadèmic de les i els professionals de la igualtat de gènere.

Al llarg del mes de juliol mantenim contactes amb els grups parlamentaris que responen a la nostra demanda de participar en l’elaboració de la llei. Així mateix, assistim a unatrobada amb la Presidenta de la Comissió d’Igualtat del Parlament de Catalunya, qui, després d’escoltar les propostes d’ACPIG, ens convida a participar en un debat amb altres grups i entitats.

A partir del 2015 es precipiten les actuacions. Al gener l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelonas’interessa pel nostrepareren relació a la proposta de llei i ens ofereix l’oportunitat d’incorporar els nostres comentaris i/o esmenes. Al març, amb motiu de l’admissió a tràmit de la proposició de llei, Dones amb Iniciativa ens convida a participar en una sessió de treball. Paral·lelament, rebem una invitació del Parlament de Catalunya per comparèixer davant la Comissió d’Igualtat de les Persones del 25 de març. Per últim, a l’abril remetem a aquesta Comissió un escrit amb les propostes consensuades al llarg de les diverses sessions de treball.

Recentment hem rebut les esmenes presentades pels grups parlamentaris Socialista i d’ICV-EUiA, i ens complau comprovar que els dos textos incorporen bona part de les consideracions fetes per ACPIG. Destaquen les esmenes al punt 2 de l’article 9, relatiu als i les professionals que han de portar a terme les actuacions que contempla la llei:

Grup Socialista: Les administracions públiques han d’incorporar agents d’igualtat amb la qualificació i l’experiència necessaris per a la implantació de la igualtat en les tasques de l’administració, i han de participar especialment en la diagnosi, l’aplicació, l’avaluació i el seguiment de totes les polítiques públiques i, de manera rellevant, en les polítiques i projectes específics que s’orientin a l’assoliment de la igualtat.”

Grup d’ICV-EUiA: “Les administracions públiques per al desenvolupament de les seves tasques, han d’incorporar professionals amb titulació superior, expertesa professional en la matèria i formació qualificada en igualtat de postgrau i/o màster en igualtat de gènere, i correspondrà la seva participació especialment a la diagnosi, aplicació, avaluació i seguiment de totes les polítiques públiques i, de manera rellevant, en les polítiques i projectes específics que s’orientin a l’assoliment de la igualtat.”

De cara a tenir-la en consideració durant el debat i la negociació de la ponència, fem arribar al grup socialista (i posteriorment a la resta) una puntualització respecte a l’ús de l’expressió “agents d’igualtat”. ACPIG considera que aquesta és limitadora, ja que exclou altres perfils professionals qualificats que poden resultar més adients pel desenvolupament d’algunes funcions, alhora que treu força a la possibilitat de crear categories professionals superiors, especialment important tenint en compte les novetats en l’àmbit acadèmic.  

El mes de maig el Departament de Gestió Parlamentària ens ofereix la possibilitat de fer aportacions a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania, establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Un cop revisat el text, valorem que no incorpora aspectes relacionats amb les finalitats pròpies d’ACPIG i optem per declinar l’oferta.