Category Archives: professionalitat

Inici de curs: continuem treballant per la Igualtat

Setembre. Iniciem curs i des d’ACPIG ens tornem a posar en marxa per continuar reivindicant la construcció d’una societat més igualitària i, conseqüentment, més justa entre dones i homes.
Una premissa fonamental per aconseguir-ho és garantir la qualificació i professionalització de les persones que, ja sigui des de l’àmbit públic o privat, treballem per desmuntar les estructures que permeten i perpetuen les desigualtats de gènere en el nostre entorn. I això només és possible mitjançant una regulació professional que reconegui i posi en valor la complexitat d’aquesta tasca.
Malauradament, moltes de les persones que treballen incorporant la perspectiva de gènere en les seves professions ho fan des de la seva consideració i implicació personal i professional i, inclús en aquells llocs de feina on s’exigeixen aquests coneixements, poques vegades es veuen valorats en el seu reconeixement professional.
No hem d’oblidar que aquests i aquestes professionals, a banda dels coneixements propis del lloc de feina, tenen uns coneixements específics en matèria de gènere que els permeten identificar com i per què es produeixen aquestes desigualtats i que són utilitzats per pensar, proposar, executar i avaluar actuacions que minorin o eliminin les mateixes. Parlem doncs, d’un perfil professional molt qualificat que poques vegades es reconegut i valorat – econòmica i socialment – d’acord a les seves competències tècniques.
No és casualitat tampoc que, majoritàriament, han estat i són les dones qui s’han interessat per adquirir aquestes competències professionals i, posant en evidència que encara no s’ha tallat l’arrel del problema, es reprodueixen aquí també, les mateixes desigualtats laborals que es donen en totes les professions feminitzades: pitjors condicions laborals i retributives, manca d’oportunitats de promocionar professionalment i falta de reconeixement i valoració social de la tasca que duen a terme.
Com a entitat que treballa pel reconeixement professional de la igualtat de gènere continuem i continuarem reivindicant la necessitat, importància i vàlua d’aquests coneixements i denunciant la inaplicació de les mesures o la falta de recursos per dur a terme les accions que les diferents lleis (estatals i autonòmiques) reconeixen i obliguen des de fa ja molt de temps.
Com a societat no podem permetre que continuïn perpetuant-se les desigualtats entre dones i homes i un dels passos per aconseguir – ho és no perdre el talent femení que hi és present.
De nou, seguim.

Comunicat d’ACPIG en relació al manifest contra el desmantellament de l’Institut Català de les Dones

Recentment s’ha difós a través d’Internet un manifest que denuncia la convocatòria de concursos interns sense cap definició tècnica de les places de treball de l’Institut Català de les Dones, fet que permetrà que persones sense cap tipus de formació/expertesa en gènere puguin ocupar aquestes places amb el consegüent empobriment dels seus recursos humans.  

ACPIG no ha pogut accedir a informació relativa a aquesta convocatòria, motiu pel qual no s’ha adherit al manifest. Malgrat això, es tracta d’una qüestió prou transcendent com per fer explícit el nostre compromís absolut i inequívoc amb una reivindicació que encaixa de ple amb els objectius de l’associació.  

L’entrada en vigor de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, ha suposat, entre d’altres qüestions, la reestructuració de part de l’administració pública catalana i, especialment, de l’Institut Català de les Dones, màxim representant i impulsor de les polítiques d’igualtat i de gènere que queda, a partir d’ara, adscrit al Departament de Presidència. 

ACPIG, com a entitat que vetlla per a la professionalització de les persones que des dels diferents àmbits treballem en la implementació de les polítiques d’igualtat i de gènere, exigeix que aquests canvis organitzatius en cap cas tinguin un impacte negatiu sobre la qualitat de les intervencions que, com a instrument vertebrador de les polítiques públiques en matèria d’igualtat i de gènere, ha de dissenyar, impulsar, coordinar i avaluar aquest òrgan.  

Alhora, i donada la complexitat de les intervencions a realitzar, reclama que la incorporació progressiva de professionals amb la formació específica per a aplicar la perspectiva de gènere en tots els nivells d’intervenció de l’administració pública catalana i les mesures que se’n derivin, es realitzi a la major brevetat possible, de conformitat amb la legalitat vigent. 

Així doncs, ACPIG se suma a la demanda i prestarà el seu suport a qualsevol acció destinada a assegurar una estructura tècnica especialitzada, que prioritzi els coneixements i les competències professionals necessàries per tal de garantir la qualitat de les polítiques de promoció de la igualtat de gènere.  

Pots consultar el manifest clicant aquí: http://noaldesmantellamenticd.blogspot.com.es/