FAQ

41. Què és l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere?

La fundació d’ACPIG respon al reconeixement, àmpliament acceptat per la comunitat internacional, de la necessitat d’intervenir en els diferents àmbits socials per a fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes com a requisit imprescindible per a la consolidació d’una societat veritablement democràtica.

En el context actual, especialment arrel dels avenços legislatius, les intervencions encaminades a promoure la igualtat de gènere han adquirit un alt nivell de complexitat. Això determina que hagin de ser portades a terme per professionals amb una formació específica, adequada i suficient per garantir un bon servei professional i uns resultats satisfactoris.

L’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere neix amb la voluntat de promoure les accions necessàries per garantir aquesta qualitat, així com de vetllar perquè les persones que exercim la nostra activitat professional en aquest àmbit ho fem en condicions de lleial competència professional i dins del marc legal vigent.

Es tracta, per una banda, d’aplegar esforços a l’hora de reforçar la nostra presència social i la nostra capacitat d’incidència en els assumptes relacionats amb els interessos que ens són propis. Per l’altra, de combatre la manca de regulació i posar en valor l’autoritat tècnica de les persones que compten amb la formació necessària per portar a terme les tasques específiques.

2. Quins són els fins de l’Associació?

  • Representar al col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere davant de qualsevol entitat, pública o privada, així com fomentar qualsevol activitat que tendeixi a consolidar el principi d’igualtat entre dones i homes a la nostra societat.
  • Impulsar el reconeixement institucional del col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere, defensant la seva autonomia i independència.
  • Unir a professionals dels diferents àmbits relacionats amb la igualtat de gènere, establint vincles de cooperació i col·laboració que tendeixin a l’eliminació de la competència deslleial i al respecte de les normes sobre la lliure competència i lliure concurrència en el mercat.
  • Difondre el coneixement del col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere entre els agents socioeconòmics pertinents.
  • Vetllar per la integritat de les professions vinculades a la igualtat de gènere i establir pautes d’autoregulació de les seves activitats, sempre i quan resultin compatibles amb la normativa legal i reglamentària vigent.
  • Ostentar i exercir la representació, gestió i defensa dels interessos professionals de les persones associades a aquesta entitat.
  • Promoure la relació amb altres col·lectius professionals relacionats amb la igualtat de gènere.

3. Quin és el seu funcionament?

L’òrgan sobirà de l’Associació és l’Assemblea General, formada per totes les persones associades. L’Assemblea té la facultat d’aprovar el pla general d’actuació, els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, i l’estat de comptes corresponent a l’any anterior.

La gestió administrativa i econòmica recau en la Junta Directiva, formada per la Presidència, la Vice-presidència, la Secretaria, la Tresoreria i tres Vocalies. Aquests càrrecs són elegits per l’Assemblea General i poden ser exercits per qualsevol soci o sòcia amb un mínim d’un any d’antiguitat en l’Associació.

Les comissions o grups de treball s’encarreguen de portar a terme determinades tasques o activitats orientades a assolir els objectius de l’Associació. Aquests grups es poden constituir tant a proposta de la Junta Directiva com de la resta de les persones associades.

4. Qui pot associar-se?

Donada la diversitat de perfils formatius que conformen el col.lectiu de professionals de la igualtat de gènere, i per tal de garantir la qualificació de les persones associades, s’estableixen els següents requisits d’admissió:

  • Ser diplomat/ada o llicenciat/ada.
  • Estar en possessió d’un títol oficial en matèria d’igualtat de gènere d’almenys 250 hores de durada, o bé estar en situació de demostrar un mínim de dos anys d’experiència laboral en aquesta matèria.

5. Quin és el procediment per donar-se d’alta?

Tota persona que estigui en possessió dels requisits d’admissió i desitgi formar part de l’Associació, haurà d’omplir la butlleta d’alta i enviar-la degudament signada a l’adreça indicada.

Per adquirir la condició de soci/sòcia és imprescindible haver satisfet la quota d’entrada, establerta en la quantia de 20 euros anuals.