Què fem?

Objectius generals

  • Representar al col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere davant de qualsevol entitat, pública o privada, així com fomentar qualsevol activitat que tendeixi a consolidar el principi d’igualtat entre dones i homes a la nostra societat.
    Impulsar el reconeixement institucional del col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere, defensant la seva autonomia i independència.
  • Unir a professionals dels diferents àmbits relacionats amb la igualtat de gènere, establint vincles de cooperació i col·laboració que tendeixin a l’eliminació de la competència deslleial i al respecte de les normes sobre la lliure competència i lliure concurrència en el mercat.
  • Difondre el coneixement del col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere entre els agents socioeconòmics pertinents.
    Vetllar per la integritat de les professions vinculades a la igualtat de gènere i establir pautes d’autoregulació de les seves activitats, sempre i quan resultin compatibles amb la normativa legal i reglamentària vigent.
  • Ostentar i exercir la representació, gestió i defensa dels interessos professionals de les persones associades a aquesta entitat.
    Promoure la relació amb altres col·lectius professionals relacionats amb la igualtat de gènere.

Comissions de treball