Estructura i funcionament

L’òrgan sobirà de l’Associació és l’Assemblea General, formada per totes les persones associades. L’Assemblea té la facultat d’aprovar el pla general d’actuació, els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, i l’estat de comptes corresponent a l’any anterior.

La gestió administrativa i econòmica recau en la Junta Directiva, formada per la Presidència, la Vice-presidència, la Secretaria, la Tresoreria i tres Vocalies. Aquests càrrecs són elegits per l’Assemblea General i poden ser exercits per qualsevol soci o sòcia amb un mínim d’un any d’antiguitat.

Les Comissions o grups de treball s’encarreguen de portar a terme determinades tasques o activitats orientades a assolir els objectius de l’Associació. Aquests grups es poden constituir tant a proposta de la Junta Directiva com de la resta de les persones associades.

Per consultar els Estatuts de l’Associació, clica aquí.