Valoració de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes

El passat 23 de juliol es publicava al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament el 21 del mateix mes.

ACPIG valora positivament la promulgació d’una llei catalana que, entre d’altres, determina les obligacions dels poders públics per tal d’assolir una igualtat real i efectiva. Tot i així, considera que aquesta llei presenta defectes des del punt de vista de tècnica jurídica, així com mancances importants pel que fa a la promoció d’una societat més igualitària.

Més enllà de l’ús d’un llenguatge sexista, imperdonable en una norma amb aquesta finalitat, és una llei poc valenta en quant a que se situa, en molts aspectes, en el terreny de les intencions. Les disposicions que contempla no sempre estan a l’alçada d’un objectiu tan ambiciós com és l’eradicació de les desigualtats estructurals vers les dones. A més, el seu contingut –en ocasions ambigu– no garanteix l’efectiu compliment de les disposicions atès que, majoritàriament, omet el caràcter obligacional propi de les normes legals.

Malgrat això, cal remarcar els aspectes positius d’aquesta llei respecte dels interessos propis de l’Associació. I és que la seva aplicació representa un avenç important en quant al reconeixement formal del col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere, i obre un ventall d’oportunitats per a la seva integració laboral. Destaquen les disposicions següents:

  • Determina l’obligació dels poders públics d’aplicar la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions, així com en el disseny, execució i avaluació de plans i programes de polítiques d’igualtat. En el cas de l’Administració de la Generalitat, a més, obliga a integrar aquesta perspectiva en tots els nivells d’intervenció dels diferents Departaments. Per fer-ho caldrà comptar amb professionals que, a més de la formació relacionada amb els àmbits funcionals de cada Departament, tinguin formació específica en igualtat de gènere.
  • Disposa l’obligació de les administracions públiques d’incorporar progressivament professionals amb formació específica en igualtat de gènere, per a implantar mesures d’igualtat i participar en la diagnosi, aplicació, avaluació i seguiment de totes les polítiques públiques.
  • Reconeix la figura del/la professional d’igualtat de gènere en la relació de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat, particularment en els òrgans destinats a vetllar pel compliment de la llei.
  • Incorpora l’obligació que en les bases de contractació del sector públic i d’obtenció d’ajuts públics s’incorpori la perspectiva de gènere, afavorint la necessitat de dotar-se de professionals amb experiència i formació específica en aquesta matèria.
  • En l’àmbit laboral, com competencialment no podia ser d’altra forma, reprodueix les obligacions que relaciona la llei d’Igualtat estatal, afavorint que també les empreses requereixin de professionals amb formació en gènere.
  • Com a novetat respecte de la llei estatal, incorpora l’obligació de les organitzacions sindicals de designar, en els centres de treball, un/a responsable sindical d’igualtat que compti amb formació en aquesta matèria.
  • En els àmbits docents i universitari exposa abastament les obligacions de les corresponents administracions relacionades amb la perspectiva de gènere, la qual cosa comporta la necessitat de dotar-se de professionals qualificats en matèria d’igualtat.
  • Preveu l’aprovació d’un Decret per a l’atribució a un òrgan de la responsabilitat d’aplicar la transversalitat de gènere en la planificació, gestió i avaluació de les polítiques dels diferents Departaments de la Generalitat i dels organismes públics.
  • Des del punt de vista de la capacitació i la formació, aborda la necessitat que tant la administració educativa –en els seus diversos nivells– com la universitària, incorporin en els seus programes formació en igualtat i gènere.
  • Preveu la inclusió de la figura del/la professional d’igualtat de gènere en el sistema de qualificacions professionals. En aquest sentit, l’article 34 de la mateixa Llei, de suport a les empreses per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball, fa referència a les dues modalitats ja incloses en la Classificació Catalana d’Ocupacions: la de Tècnic superior de promoció d’igualtat de gènere i la d’Agent d’igualtat. Aquesta contradicció aparent és una manifestació clara del caràcter defectuós de tècnica jurídica que hem apuntat abans.

Així doncs, la valoració general des del punt de vista dels objectius d’ACPIG mostra dues vessants. D’una banda, la llei amplia de forma notable els àmbits de treball i els nivells d’intervenció en els quals serà imprescindible comptar amb professionals de la igualtat de gènere. En ocasions degut a l’obligació directa d’incorporar aquests perfils, mentre que en d’altres la necessitat es deriva de la complexitat per a assolir els objectius requerits. En qualsevol cas, suposa un augment important del ventall d’oportunitats laborals per a professionals qualificats i qualificades en l’àmbit de la igualtat de gènere.

D’altra banda, hem de lamentar que la llei no sigui igualment ambiciosa pel que fa a la definició dels aspectes formatius i competencials. La figura del/la professional d’igualtat –així recollida a instància d’ACPIG, per tal de donar cobertura a la diversitat de perfils formatius que actualment conformen el col·lectiu– segueix estant sotmesa a una indefinició que condiciona la seva vulnerabilitat en el mercat de treball.

Per tant, les línies de treball futures de l’Associació hauran de concentrar-se en vetllar pel compliment de les disposicions previstes en la llei en relació a la incorporació de professionals de la igualtat de gènere en el àmbits citats. Alhora, en aprofitar el nou marc d’oportunitats per continuar impulsant la regulació formal i el reconeixement oficial de la formació –de nivell universitari i amb especialització en gènere, d’acord amb els criteris d’ACPIG– i les competències requerides per a cada lloc de treball.

Comments are closed.